R20070: Wingse broeken - Molenbeek

Verstoring: A2

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

De Winge - Molenbeek - Wingebeekvallei is van ornithologisch belang. Mesolithitische vondsten

Historische waarde:

De Molenbeek stroomafwaarts de Gemp: Het alluvium van de beek werd pas na Van der Maelen deels bebost, na 1900 werd deze bebossing tot aan Lubbeek vervolledigd. De omgeving van het Serclaeskasteel, dat al dateert van voor Ferraris, veranderde nadien ingrijpend. De streng geometrische tuin verdween en werd heraanlegd, sindsdien wijzigde hij niet ingrijpend meer. Bensberg - Gemp: De 2 vijvers langsheen de Molenbeek werden aangelegd door het norbertijnenklooster dat na de Franse revolutie grotendeels verdween. De vijvers stonden begin 1900 droog en waren ze bebost. De beemden ter hoogte van Gemp werden na 1900 bebost. Ook het brede alluvium van de Winge onderging de laatste 150 jaar een landschappelijke transformatie van een compartimenten landschap bestaande uit beemden met perceelsrandbegroeiing met hier en daar een enkel perceel bos naar een landschap dat gedomineerd wordt door de populieraanplantingen met er tussen percelen akkerland en weiland. Hier transformatie door populieraanplantingen reeds vroeg (t.o.v. de andere alluviale gebieden in de regio), voor 1900. Kasteel van Horst- De Vijvers: De vijvers t.t.v. Ferraris effectief vijvers met ten noorden en ten westen bos en in het oosten heide, nadien werden ze drooggelegd en bebost. De bossen in de onmiddellijke omgeving van het kasteel 50 jaar geleden aangeplant, voorheen weiland. Grote Losting: tussen Kleine Beek en Grote Losting reeds t.t.v. V.d.M. een open landschap met vnl akkerland, enkel geheel in het oosten waren er percelen bos. Tussen de Kleine en Grote Losting waren er tot 50 jaar geleden méér grote percelen bos die nu weide of struweel zijn. De Berghoek: was reeds ten tijde van Ferraris bebost met een kasteel en in het midden van het bos weiden (nadien (cf. MGI) bebost). Bij de aanleg van A2 versneden.

Esthetische waarde:

Uitgestrekt bosrijk gebied met aan de oevers van de Winge het middeleeuwse kasteel van Horst

Beleidswenselijkheden:

Herwaardering van de beemden met hooilandenten nadele van de populieraanplantingen.