R40096: Scheldevallei van Wetteren tot Uitbergen

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Aantal unieke morfologische en morfogenetische relictvormen: brede afgesneden meanders, donken en oeverwallen, polders. De afzetting van het alluvium gebeurde tijdens overstromingen van de Schelde. De alluviale gronden zijn ingenomen door grasland en doorsneden door een dicht net van drainagegrachten. Zwakgolvend duinlandschap sluit rechtstreeks aan bij de alluviale gronden naar het westen van de Scheldevallei toe. Schorren van de Schelde: zeer goed bewaard en herkenbaar. Percelen bos helpen bij de drainering en ontwatering van de polders. Uiterwaarden aanwezig: gebieden die buitendijks liggen en bij hoge vloed nog regelmatig overstroomd worden zodat het alluviatieproces blijft doorgaan.

Historische waarde:

Potentiële archeologische vindplaatsen aanwezig: bronstijd, ijzertijd, Romeinse periode. Strooksgewijze drooglegging met grote tijdsintervallen (tussen de 13de en de 16de-17de eeuw). Inpoldering is duidelijk af te lezen uit het perceleringspatroon. Turfputten: dikke veenpakketten worden opgebouwd in verlaten rivierarmen en nadien uitgestoken. Het grillig verloop van de dijken wijst erop dat er na de inpoldering nog dijkdoorbraken moeten gebeurd zijn.

Esthetische waarde:

Sterk gerichte, smalle vergezichten met grote afwisseling, opgaand groen is ruimtebegrenzend. Overwegend lange, smalle percelen. Percelen bos aanwezig. Soms hebben de dijken een grillig verloop.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing van om het even welke aard. Beheersen van de recreatiedruk. Bijzondere aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het landschap. Accentueren van de waardevolle sites in hun omgeving.