R70025: Paraboolduin Opglabeek

Verstoring: Recreatie. Intensieve landbouw.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Zeer grillige paraboolduin gelegen ten noorden van Opglabbeek als geomorfologisch relict, inclusief uitwaaiingspannen. Meerdere malen secundair verwaaid omwille van de aan-wezigheid van overstoven horizonten. Hoge natuurwaarden. Aanwezigheid van het Vlaams natuureservaat Oudsberg. Heidevelden en uitgestrekte bossen met heiderelicten.

Historische waarde:

Uiterst interessant gebied in archeologisch opzicht : steentijdsites, Metaaltijdsites, Romeinse nederzettingen met oa grafvelden uit de bronstijd, grafvelden uit de Middeleeuwse tijd, ... De paraboolduin heeft het kortste been langsheen de Bosbeekvallei, omarmd Louwel en strekt zich westelijk uit tot op het militair domein. De paraboolduin is duidelijk weergegeven op de Ferrariskaart waar hij volledig is gelegen binnen heidegebied. Zowel de parboolduin als het omliggende heidelandschap werden tijdens de 19e eeuw bebost hetgeen aanleiding gaaf tot een zeer uitgestrekt boscomplex dat reikt tot aan de rand van het Kempens plateau. Bij het Gruitroderbos en Solterheide gebeurde de bebossing volgens een strakke geometrie.

Esthetische waarde:

Zichten op de paraboolduin. Zicht vanaf de Oudsberg op de Kempen.

Sociaal-culturele waarde: Belangrijke recreatieve waarde.

Beleidswenselijkheden:

Verdere bescherming van de volledige paraboolduin (bestaand staatsnatuurreservaat). Beperken recreatiedruk. Omvorming van het bosgebied.