R10103: Bosgebied Oosterhoven

Verstoring: Gebied ligt ten dele in ruilverkavelingsgebied (RVK Wiekevorst).

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Bij Vandermaelen aanzet tot bebossing; restanten bospercelen, herkenning perceelsstructuur (randbegroeiing is verdwenen), wegenpatroon is gewijzigd, bebouwing is toegenomen (cf. MGI).

Esthetische waarde:

Relatief gesloten landschap (vnl. bebost) dat kleine heuvelrug in landschap accentueert.

Beleidswenselijkheden:

Bos versterken.