R10091: Vallei van de Bosbeek/Kindernouwbeek, kasteeldomeinen en bosgebieden

Verstoring: E34 doorsnijdt de vallei; relictzone valt gedeeltelijk samen met ruilverkavelingsgebied (RVK Malle-Zoersel).

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Grote geomorfologische waarde als intact gebleven valleigebied van een laaglandbeek met bijhorende structuren en verschijnselen zoals reliëfvormen, bodemtypen, kwelsituaties, overstromingen; botanische waarde zowel van de graslanden en de bossen als van de moerassen, de heiderelicten, de bermen van de zandwegen en de oevers van de beken; rijke verscheidenheid aan begroeiingen waarin ook zeldzame plantensoorten voorkomen (door goede waterkwaliteit in hydrografisch net en sterk variërende milieuomstandigheden).

Historische waarde:

Vallei ter hoogte van Wechelderzande: sterk gesloten landschap met talrijke kleine vijvertjes (noch bij Ferraris, Vandermaelen of MGI aanwezig); herkenbare perceelsstructuur en resten opgaande begroeiing op Kouwenberg (cf. MGI); het Rolleken en Karredongen waren nog heide bij Ferraris en Vandermaelen met aanwezigheid van wegenpatroon voor aanzet tot bebossing, nu nog talrijke bosrestanten (cf. MGI). Vallei ter hoogte van Lille: beschermd landschap; zeer duidelijk herkenbare en gave perceelsstructuur (langgerekte percelen) met restanten randbegroeiing en bosjes (cf. MGI); gesloten landschap; Vorselaarse Heide wordt gekenmerkt door langgerekte perceelsstructuur (ontginningsvorm van heide) met opgaande begroeiing (cf. Vandermaelen en MGI). Vallei ter hoogte van Poederlee: slechts enkele bosrestanten (cf. MGI) en sporadisch opgaand groen langsheen de Bosbeek die eertijds deel uitmaakten van perceelsrandbegroeiing (cf. MGI). Domein kasteel van Vorselaar en aansluitend valleibos: bij Ferraris reeds vermeld; park- en bosstructuur van toen is nog herkenbaar en vrij gaaf (cf. Ferraris, Vandermaelen en MGI). Archeologische vondst: gepolijste bijl op scheiding Vispluk en Sassenhout (ten zuidoosten van kasteel van Vorselaar, in vallei).

Esthetische waarde:

Grotendeels gesloten valleilandschap met stukken goed herkenbare valleigronden; mooie aansluiting van kasteeldomein met valleigebied.